Klachten procedure

In verband met onze registratie bij de CRKBO dienen wij ook een klachtenregeling op te nemen.

Gezonde Olie doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klachten of opmerkingen dan aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen tot een oplossing te komen.

Gezonde Olie neemt daarbij de volgende procedure in acht:

Klacht indienen
Klachten dienen per mail kenbaar gemaakt te worden. Gezonde Olie zendt binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging aan de klager. De ontvangstbevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.

Vertrouwelijkheid
Elke klacht wordt altijd van beide partijen strikt vertrouwelijk behandeld.

Onderzoek klacht
Gezonde Olie verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen waarmee de klager kan instemmen.

Binnen 7 werkdagen wordt met de klager gecorrespondeerd over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

Hoor en wederhoor
Gezonde Olie stelt de cursist en eventueel andere betrokkenen in de gelegenheid te worden gehoord. Gezonde Olie maakt van het horen een verslag. Het verslag wordt toegezonden aan de betrokkenen en wordt gearchiveerd. Tim van der Meij is voor Gezonde Olie het aanspreekpunt voor klachten. Door middel van doorvragen bij cursisten zowel telefonisch als via de mail kan zij klachten filteren.

Oplossen
Gezonde Olie streeft ernaar om de klacht binnen 30 dagen af te handelen. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stelt Gezonde Olie de cursist hiervan binnen 30 dagen in kennis en wordt het uitstel toegelicht. Indien de melding niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, meldt de cursist zijn ontevredenheid opnieuw bij Gezonde Olie.

Klachten dienen naar ieders tevredenheid te worden opgelost.

Ernstige klachten, die bijvoorbeeld een claim kunnen veroorzaken, kunnen worden gemeld bij aromatouch@doterra.com.
De uitspraak van aromatouch@doterra.com is bindend voor beide partijen.

Tevens hebben wij een onafhankelijke mediator, die in geval van ontevredenheid over de oplossing ingeschakeld kan worden:
doTERRA
Altius House 1 North
Fourth St Milton Keynes
MK9 1DG UK

Registratie
Gezonde Olie draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten en bewaart de relevante stukken gedurende een jaar.  Alle klachten worden geregistreerd volgens het volgende schema:
1. Datum indienen klacht:
2. Datum & Locatie training:
3. Naam klager:
4. Omschrijving klacht:
5. Datum contactopname Gezonde Olie:
6. Omschrijving onderzoek klacht:
7. Datum voorgestelde oplossing:
8. Omschrijving voorgestelde oplossing:
9. Klant tevreden Ja/Nee (eventueel met omschrijving):
10. Datum klacht doorgestuurd aan AromaTouch:
11. Reactie AromaTouch:
12. Klant tevreden Ja/Nee (eventueel met omschrijving):
13. Datum klacht doorgestuurd aan doTERRA:
14. Reactie doTERRA:
15. Klant tevreden Ja/Nee (eventueel met omschrijving):